АНОТАЦІЯ

Щокін В. П. Адаптивне керування агломераційним комплексом на основі авторегресійних структур з регуляризацією

Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування. – Криворізький національний університет, Кривий Ріг, 2012

 

Дисертацію присвячено вдосконаленню принципів адаптивного керування агломераційним комплексом на підставі застосування методів та засобів аналізу динамічного стану технологічних процесів реалізованих за рахунок визначення динаміки зміни непрямих показників процесу спікання та моделей об’єктів керування, які ґрунтуються на базі авторегресійних структур з регуляризацією, що забезпечує надійне функціонування системи керування в умовах дії значних параметричних та координатних збурень при дотриманні обмежень, встановлених регламентами на проведення технологічних процесів і роботою технологічних агрегатів. В роботі вирішено ряд наукових завдань, що забезпечують створення науково-методичної, алгоритмічної і програмно-технічної баз автоматизації виробничих комплексів із застосуванням інформаційних технологій.

 

У дисертаційній роботі актуальність сформульованої наукової проблеми підтверджується шляхом реалізації принципів адаптивного керування агломераційним виробництвом, що є складним технологічним процесом через відсутність адекватних математичних моделей і наявність ряду неконтрольованих збурень (зміни вологості, гранулометричного, фракційного і хімічного складу вхідної сировини тощо), а також відсутність оперативних методів хіміко-мінералогічного аналізу вхідної шихти і готового агломерату.

Ключові слова: автоматизація, регресія, нейроморфна структура, технологічний процес, критерій якості, гірничо-збагачувальні підприємства.